Finanse Wiadomości branżowe

Niższa prowizja dla klientów Domu Maklerskiego ING

Dom Maklerski ING obniżył prowizję  dla klientów zawierających transakcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowa stawka w wysokości 0,34% obowiązuje do 31 grudnia  2012 r.

Promocja dotyczy transakcji zawieranych na Giełdzie Papierów Wartościowych, z wyjątkiem obligacji. Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy wykonują miesięczny obrót papierami wartościowymi od 100 tys. do 800 tys. zł i składają zlecenia przez aplikację internetową SidomaOn-line z zachowaniem prowizji minimalnej.

Obniżona stawka prowizji wynosi 0,34%, dotychczasowe stawki prowizji przedstawia poniższa tabela:

Wykonany obrót miesięczny

Dotychczasowa stawka

Nowa stawka

100 001 – 400 000

0,39%

0,34%

400 001 – 600 000

0,37%

0,34%

600 001 – 800 000

0,35%

0,34%

Wykonany obrót jest weryfikowany na podstawie obrotu w poprzednim miesiącu lub na podstawie średniej arytmetycznej obrotu z  poprzednich 3 miesięcy. Prowizja jest przyznawana na jeden miesiąc. Po tym czasie obrót jest weryfikowany.

Szczegółowe informacje o promocji dostępne są:

- na stronie internetowej http://www.ingsecurities.pl/main_obnizona_stawka_prowizji.xml

- pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 120 120 lub 32 357 00 66

 

Nota prawna / ryzyko

Dom Maklerski ING jest nazwą marketingową dla detalicznej działalności maklerskiej prowadzonej przez ING Securities Spółkę Akcyjną w Warszawie, na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Niniejszy komunikat został przygotowany przez ING Securities S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

ING Securities nie świadczy doradztwa w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez Klienta, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji, co do zawarcia takich transakcji. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko, podejmując niezależne, autonomiczne decyzje dotyczące zawierania transakcji oraz dotyczące faktu, czy dana transakcja jest dla Klienta odpowiednia lub właściwa, w oparciu o własny osąd lub na podstawie niezależnej profesjonalnej porady.

Przedstawione w niniejszym komunikacie usługi obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a nawet poniesienia straty przekraczającej zainwestowany kapitał.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy