Wiadomości branżowe

Kulczyk Oil Ventures notuje kolejne rekordowe wzrosty

Kulczyk Oil Ventures kończy rok z rekordowo wysokimi przychodami ze sprzedaży i kolejnymi znaczącymi wzrostami wydobycia. W 2012 r. ukraińskie aktywa KOV wygenerowały prawie 100 mln USD przychodu brutto, co oznacza ponad dwuipółkrotny wzrost w stosunku do 2011 r. Spółka wypracowała również rekordowo wysoki cash-flow, który dzisiaj jest już w stanie pokryć wszystkie koszty działalności Kulczyk Oil Ventures.

 

Podsumowanie

×           Doskonałe wyniki potwierdzone przez niezależnych ekspertów

  • Dzisiaj KOV jest dojrzałą spółką poszukiwawczo-wydobywczą ? po raz pierwszy audytor zrezygnował z zastrzeżenia dotyczącego ciągłości działania, co oznacza, że jego zdaniem KOV osiągnęła trwałą zdolność do generowania przychodów i pozyskiwania kapitału wystarczających na pokrycie wszystkich kosztów prac poszukiwania oraz wydobycia ropy i gazu; 
  • Według oceny EBOR, KUB-Gas jest modelowym przykładem prowadzenia inwestycji.

×           Konsekwentny wzrost przychodów ze sprzedaży

  • ponad 2,5-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży ropy i gazu (netto dla KOV 56,1 mln USD 2012  vs. 19,8 mln USD w 2011);
  • czwarty  kwartał 2011 r. był 11. z rzędu kwartałem wzrostu przychodów ze sprzedaży ropy i gazu (wzrost o 91 proc. IV kw. 2012 vs. IV kw. 2011).

×           Rekordowy cash-flow

  • ponad 32-krotny wzrost wartości przepływów pieniężnych (38,7 mln USD w 2012 r. vs 1,2 mln USD w 2011 r.);
  • cash-flow generowany na Ukrainie jest w stanie pokryć wszystkie koszty działalności Kulczyk Oil Ventures;
  • wzrost zysku operacyjnego (netback) do 8,06 USD w 2012 vs. 6,23 USD w 2011 za tysiąc stóp sześc. gazu.

×           KOV dwuipółkrotnie zwiększa produkcję

  • średnie wydobycie gazu netto dla KOV osiągnęło ponad 450 tys. m sześc. gazu dziennie (vs. ok. 170 tys. m sześc. w 2011 r.);
  • znaczący wzrost produkcji to efekt sukcesów poszukiwawczych i know-how zespołu technicznego KOV - w 2012 r. Spółka podłączyła do produkcji 6 nowych odwiertów i z sukcesem zakończyła operacje wdrażania nowych technologii wydobywczych.

 

Perspektywy na 2013

Do końca roku KOV wykona sześć nowych odwiertów na terenie swoich ukraińskich koncesji. Dodatkowo planuje pogłębić lub zmodernizować sześć kolejnych studni i zbudować sieci przesyłowe niezbędne do uruchomienia produkcji. Zarząd KOV zapowiada, że dzięki tym projektom Spółka zakończy 2013 rok z produkcją wyższą niż 2012 r. 

Plany dotyczące Brunei obejmują wykonanie dwóch odwiertów przewidzianych w programie wierceń na 2013 r. Prace nad pierwszym z nich, ?Uskokiem Lukut-1? rozpoczną się na początku kwietnia.

?To był rok doskonałych osiągnięć KOV, zarówno pod kątem działań operacyjnych, jak i wyników finansowych. Od momentu przejęcia przez KOV udziałów w KUB-Gasie, w każdym kolejnym kwartale notowaliśmy znaczący wzrost przychodów, które od czerwca 2010 r. wzrosły już  ponad 80-krotnie. W tym czasie, dzienna produkcja gazu została zwiększona prawie cztery razy. Tak dobre wyniki są efektem ambitnych programów inwestycyjnych, sukcesów poszukiwawczych i nowych odwiertów oraz bardzo dobrych cen surowców. Z optymizmem patrzymy więc na najbliższe miesiące, chcemy utrzymać równie intensywne tempo prac i rozwoju produkcji. Naszym celem jest budowanie trwałej wartości dla akcjonariuszy KOV? ? powiedział Tim Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny KOV.

Produkcja

W 2012 r. średnie dzienne wydobycie, netto dla KOV, wzrosło do 451,2 tys. m sześc., co oznacza wzrost rok do roku o 151 proc.

95 proc. produkcji stanowił gaz ziemny, którego średnie dzienne wydobycie, netto dla Spółki, wynosiło ponad 427,6 tys. m sześc. ( w porównaniu do średnio 169,9 tys. m sześc. dziennie w 2011 r.).

W samym tylko IV kw. 2012 r. dzienna produkcja netto dla KOV wzrosła o 96 proc. do 498,4 tys. m sześc. (w porównaniu do 254,8 tys. m sześc. dziennie w IV kw. 2011 r.).

Ostrzeżenie dotyczące stwierdzeń:

Informacja o produkcji jest z reguły podawana w jednostkach takich jak baryłki ekwiwalentu ropy naftowej (?boe? lub ?Mboe? lub ?MMboe?) lub też w jednostkach ekwiwalentu gazu (?Mcfe? lub ?MMcfe? lub ?Bcfe?). Jednakże określenia BOE lub Mcfe mogą być mylące, w szczególności gdy używane są w oderwaniu od kontekstu. Współczynnik konwersji na boe, gdzie 6 Mcf = 1 baryłka, lub na Mcfe, gdzie 1 baryłka = 6 Mcf, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych z pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. - międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas oraz należących do niej pięciu obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na ich obszarze, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00

< 237467" >
Źródło Kulczyk Oil Ventures. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #banku   #klient   #mBank   #wska