Wiadomości branżowe

KOV osiąga dobre wyniki w testach odwiertu K-7

Kulczyk Oil Ventures pomyślnie zakończyła testowanie odwiertu K-7 na polu Krutogorowskoje na Ukrainie, uzyskując wysoki przepływ gazu, który podczas testów przekraczał poziom 166 tys. m sześc. Podłączenie K-7 do urządzeń wydobywczych planowane jest w III kw. 2013 r.

Prace nad K-7 rozpoczęły się we wrześniu 2012 r. Odwiert osiągnął planowaną głębokość 3.206 m. na początku listopada br. Wstępne analizy wskazały do 5 potencjalnych stref gazonośnych, z czego do testowania wybrano dwa odcinki o łącznej grubości 10 m. Testy zostały wykonane dwukrotnie. W pierwszej serii uzyskano przepływ gazu w wysokości ponad 140,8 tys. m sześc. (przez zwężkę o średnicy 8 mm), w drugiej serii średni przepływ wynosił ponad 166 tys. m sześc. (przy zastosowaniu zwężki o średnicy 9 mm). Podłączenie odwiertu do urządzeń produkcyjnych planowane jest na III kw. 2013 r.

?Udane wyniki testowania naszego pierwszego odwiertu na polu Krutogorowskoje to bardzo dobry prognostyk dla kolejnych prac realizowanych na terenie tej koncesji, który zawdzięczamy doświadczeniu i wiedzy zespołu technicznego KOV. Podłączenie odwiertu K-7 powinno istotnie zwiększyć całkowitą produkcję z tego pola? - powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

***

Koncesja poszukiwawcza Krutogorowskoje zajmuje obszar 1.100 ha i została przyznana KUB-Gasowi w 2004 r. Położona jest w pobliżu miasta Ługańsk, około 105 km na południowy-wschód od licencji Olgowskoje, Północne Makiejewskoje oraz Makiejewskoje należących do KUB-Gasu i 12 km na północny-zachód od koncesji Wiergunskoje, także będącej w posiadaniu tej spółki.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. - międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas oraz należących do niej pięciu obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na ich obszarze, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 414 21 00
Fax: +48 22 412 48 60

 

< 233580" >
Źródło Kulczyk Oil Ventures. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts