Finanse Wiadomości branżowe

Informacja o sytuacji finansowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. według stanu na 31.12.2011 roku (dane nieaudytowane)

Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku BPS S.A. według stanu na 31.12.2011 r. (w tys. zł)

Wyszczególnienie

31.12.2010

31.12.2011

(dane nieaudytowane)

Dynamika/
Zmiana r./r.

Plan

31.12.2011

Stopień wykonania planu

           

Suma bilansowa

16 302 961

17 582 657

107,8%

18 865 359

93,2%

Zobowiązania wobec BS

13 393 836

14 191 484

106,0%

15 776 877

90,0%

Depozyty podmiotów niebankowych

1 792 589

1 778 316

99,2%

1 825 345

97,4%

Portfel kredytowy

5 521 810

7 332 976

132,8%

6 471 761

113,3%

Jakość portfela kredytowego

7,20%

7,15%

-0,05 pp.

6,90%

0,25 pp.

           

Fundusze własne

576 917

739 860

128,2%

670 403

110,4%

Całkowity wymóg kapitałowy

489 650

689 392

140,8%

548 796

125,6%

Współczynnik wypłacalności

9,43%

8,65%

-0,78 pp.

9,77%

-1,12 pp.

           

Wynik z tytułu odsetek

133 409

213 198

159,8%

188 412

113,2%

Wynik z tytułu prowizji

49 298

43 992

89,2%

50 197

87,6%

Wynik na działalności bankowej

286 486

365 336

127,5%

311 073

117,4%

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

14 695

11 220

76,4%

14 996

74,8%

Koszty działania wraz z amortyzacją

195 505

223 594

114,4%

213 674

104,6%

Zysk brutto

101 201

131 574

130,0%

104 988

125,3%

Zysk netto

86 244

110 804

128,5%

86 090

128,7%

           

ROA netto

0,61%

0,67%

0,06 pp.

0,49%

0,18 pp.

ROE netto

18,13%

19,25%

1,12 pp.

14,79%

4,46 pp.

C/I

64,91%

59,38%

-5,53 pp.

65,53%

-6,15 pp.

 

Suma bilansowa Banku wyniosła 17,6 mld zł i w porównaniu do końca grudnia 2010 roku zwiększyła się o 1,3 mld zł, tj. o 7,8 %. Na jej wzrost wpłynęły głównie depozyty banków spółdzielczych, które były wyższe od wielkości odnotowanej na koniec 2010 roku o 0,8 mld zł, tj. o 6,0 %.

    Poziom zobowiązań wobec podmiotów niebankowych na koniec 2011 roku wyniósł 1,8 mld zł i w zestawieniu z wielkością uzyskaną rok wcześniej uległ obniżeniu o 14,3 mln zł, tj. o 0,8 %. Zmniejszenie stanu depozytów odnotowano w przypadku zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych oraz instytucji rządowych i samorządowych odpowiednio o 20,2 mln zł oraz o 32,8 mln zł. Powyżej wielkości uzyskanej na koniec 2010 roku ukształtowały się natomiast zobowiązania w grupie osób prywatnych (wzrost o 24,0 mln zł), jak również niebankowych podmiotów finansowych (wzrost o 14,8 mln zł).

    Stan kredytów i innych należności ogółem Banku wyniósł 7,3 mld zł i w ciągu roku zwiększył się o 1,8 mld zł, tj. o 32,8 %. Wzrost portfela kredytowego był m.in. rezultatem atrakcyjnej oferty produktowej oraz prowadzenia intensywnych działań sprzedażowych. W związku z dynamicznym przyrostem akcji kredytowej stopniowo zmienia się struktura aktywów Banku. Udział kredytów brutto w sumie bilansowej Banku na koniec grudnia 2011 r. wyniósł 41,7%, podczas gdy przed rokiem 33,9 %.

  Kredyty i inne należności zagrożone wyniosły 524,1 mln zł i od końca 2010 r. zwiększyły się o 126,5 mln zł, tj. o 31,8 %. Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem według stanu na 31.12.2011 roku wyniósł 7,15 % i w porównaniu do wielkości odnotowanej na koniec grudnia 2010 r. zmniejszył się o 0,05 pp.

    Bilansowy stan kredytów konsorcjalnych wyniósł 2,3 mld zł i w ciągu 12 miesięcy zwiększył się o 249,2 mln zł, tj. o 12,3 %. Udział kredytów konsorcjalnych w portfelu kredytowym ogółem Banku stanowił 30,1 %.

    Fundusze własne Banku wyniosły 739,9 mln zł i w okresie 12 miesięcy, tj. od końca 2010 roku zwiększyły się o 162,9 mln zł, tj. o 28,2 %. W ubiegłym roku przeprowadzono emisję akcji własnych w wysokości 66,6 mln zł. Procedura przyznawania akcji serii J zakończona została 31.03.2011 r., natomiast 13.05.2011 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy dokonał w KRS zmiany wysokości kapitału zakładowego do poziomu 199,9 mln zł. Dodatkowo, do funduszy własnych zaliczono środki pochodzące z emisji obligacji siedmioletnich na łączną kwotę 100 mln zł, z czego do końca 2011 r. Bank uzyskał zgodę KNF na zaliczenie do funduszy własnych 80 mln zł.

    Kwota całkowitego wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyk działalności Banku wyniosła 689,4 mln zł i w zestawieniu z wielkością odnotowaną na koniec 2010 r. zwiększyła się o 199,7 mln zł, tj. o 40,8 %. Było to wynikiem przede wszystkim wzrostu wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, jako efekt dynamicznego przyrostu kredytów. Współczynnik wypłacalności według stanu na 31.12.2011 roku wyniósł 8,65 % i był niższy od uzyskanego przed rokiem o 0,78 pp.

    Zysk brutto Banku za 2011 rok wyniósł 131,6 mln zł, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 110,8 mln zł. Wyniki te były wyższe od wygenerowanych w 2010 roku odpowiednio o 30,4 mln zł, tj. o 30,0 %, oraz o 24,6 mln zł, tj. o 28,5 %. Było to efektem uzyskania wyższego wyniku na działalności bankowej (wzrost o 27,5 %). Wysoka dynamika wyników finansowych generowanych przez Bank BPS S.A. świadczy o dobrym zarządzaniu oraz zdolności Banku do szybkiej reakcji i dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych.

    Wynik na działalności bankowej wyniósł 365,3 mln zł i był wyższy od wielkości uzyskanej rok wcześniej o 78,9 mln zł. Powyższa sytuacja była w głównej mierze wynikiem osiągnięcia wyższego wyniku odsetkowego (o 79,8 mln zł, tj. o 59,8 %), w rezultacie zwiększenia skali działalności handlowej, jak również poprawy marż realizowanych na głównych pozycjach aktywów i pasywów odsetkowych. Należy zaznaczyć, iż w ubiegłym roku zmianie uległa struktura wyniku na działalności bankowej, w której zwiększył się udział stabilnych źródeł dochodów Banku, tj. wyniku z tytułu odsetek i prowizji. Na koniec 2011 roku udział ten wyniósł 70,4 %, podczas gdy w 2010 roku był o 6,6 pp. niższy.

    Koszty działania Banku wraz z amortyzacją ukształtowały się na poziomie 223,6 mln zł i były wyższe od wielkości uzyskanej w 2010 roku o 28,1 mln zł, tj. o 14,4 %. Zwiększone wydatki odnotowano w różnych obszarach działalności, niemniej wiązały się one z rozwojem i unowocześnianiem Banku, poprawą jego wizerunku, jak również z utrzymaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa działania. Ofensywa medialna oraz liczne działania marketingowe prowadzone w 2011 roku spowodowały, iż Grupa BPS z każdym dniem staje się bardziej rozpoznawalną marką, zarówno przez klientów jak i konkurencję.

Stała optymalizacja oferty produktów, usług i wspólnych przedsięwzięć adresowanych do banków spółdzielczych, powołanie nowych podmiotów w Grupie, świadczących specjalistyczne usługi finansowe, jak również zwiększenie rozpoznawalności marki BPS ma niewątpliwy wpływ na systematyczny rozwój potencjału całego Zrzeszenia.

    Podstawowe wskaźniki obrazujące sprawność działania Banku w 2011 roku ukształtowały się w większości na poziomie korzystniejszym od uzyskanych przed rokiem. Znacząca dynamika sumy bilansowej w okresie ostatnich lat nie spowodowała spadku wskaźnika ROA netto. Zwrot na aktywach Banku, który wyznacza ogólną zdolność aktywów do generowania zysków i efektywność gospodarowania majątkiem na koniec 2011 r. wyniósł 0,67 % i w odniesieniu do wielkości uzyskanej przed rokiem zwiększył się o 0,06 pp. Podstawowy dla właścicieli Banku wskaźnik ROE netto, który jest miarą zysków akcjonariuszy i obrazuje ile zysku wygenerowano z wniesionego przez nich kapitału wyniósł 19,25 % i był wyższy od wartości odnotowanej w roku poprzednim o 1,12 pp. Również wskaźnik C/I (czyli relacja kosztów funkcjonowania do wyniku na działalności bankowej i pozostałej działalności operacyjnej) ukształtował się na poziomie korzystniejszym niż w 2010 roku. Na koniec ubiegłego roku wyniósł on 59,38 % i w ciągu 12 miesięcy poprawił się o 5,53 pp. Było to efektem uzyskania wyższej dynamiki wyniku na działalności bankowej niż kosztów funkcjonowania Banku.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy