Finanse Wiadomości branżowe

III kwartały w Grupie Kredyt Banku

Grupa Kredyt Banku wypracowała po III kwartałach tego roku 282,7 mln zł zysku netto, czyli ponad 2 razy więcej niż przed rokiem. W samym III kwartale 2011 roku zysk netto wyniósł 60,8 mln zł wobec 55,5 mln zł rok wcześniej.

Główne dane finansowe:

  • Zysk netto po trzech kwartałach 2011 roku 282,7 mln zł w porównaniu do 128,8 mln zł w analogicznym okresie ub. r. – wzrost o 119,4%
  • Zysk netto w samym III kwartale 2011 roku 60,8 mln zł
  • Wynik odsetkowy wyższy o 6,2% w porównaniu do trzech kwartałów 2010 r.
  • ROE na koniec III kw. 2011 wyniósł 11,6 % wobec 5,5% na koniec III kw. 2010 r.
  • Współczynnik wypłacalności na dzień 30.09.2011 roku wyniósł 12,14%

Po trzech kwartałach 2011 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 282,7 mln zł w porównaniu z zyskiem netto na poziomie 128,8 mln zł po trzech kwartałach 2010 roku. Tylko w samym III kwartale tego roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 60,8 mln zł w porównaniu z zyskiem netto na poziomie 55,5 mln zł w III kwartale 2010 roku.

Poprawa wyniku jest przede wszystkim rezultatem obniżenia odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i innych aktywów oraz rezerw, a także wzrostu wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.

Wynik z tytułu odsetek wypracowany przez Grupę po trzech kwartałach 2011 roku ukształtował się na poziomie 882,2 mln zł i był o 51,4 mln zł (6,2%) wyższy od wyniku osiągniętego w tym samym okresie rok wcześniej. W samym III kwartale 2011 roku wynik z tytułu odsetek wyniósł 298,4 mln zł i był o 5,2% wyższy niż przed rokiem.

Wynik z tytułu opłat i prowizji wypracowany przez Grupę w trzech kwartałach 2011 roku wyniósł 240,2 mln zł i pozostał na podobnym poziomie jak w trzech kwartałach 2010 roku. Tylko w III kwartale wynik ten wyniósł 78,9 mln zł

Po trzech kwartałach 2011 roku Grupa dokonała odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw w wysokości 84,3 mln zł w porównaniu do odpisów po trzech kwartałach 2010 roku w kwocie 360,5 mln zł.

Po trzech kwartałach 2011 roku koszty osobowe wyniosły 335,7 mln zł i były wyższe w stosunku do analogicznego okresu u.br. o 27,6 mln zł tj. o 9%, natomiast tylko w trzecim kwartale wyniosły 123,2 mln zł i były wyższe o 17% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost kosztów osobowych był spowodowany wyższymi kosztami wynagrodzeń zasadniczych oraz kosztami programów motywacyjnych. Koszty działania Grupy bez kosztów osobowych w trzech kwartałach 2011 roku wyniosły 345,8 mln zł i w porównaniu z trzema kwartałami 2010 roku ukształtowały się na poziomie wyższym o 14,5%. Tylko w III kwartale koszty działania bez kosztów osobowych zamknęły się kwotą 118 mln zł, co oznacza wzrost o 12,6% w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Wzrosty te wynikały głównie z wyższych kosztów promocji i reklamy w związku z intensywną kampanią marketingową, ze zwiększonych kosztów z tytułu podatków i opłat oraz wyższych kosztów doradztwa i IT.

W wyniku tych działań po trzech kwartałach wskaźnik koszty do dochodów (CIR) wyniósł 62,2% i wzrósł z poziomu 56,3% w analogicznym okresie roku ubiegłego. W III kwartale 2011 roku wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 67,3% i był wyższy o 12,9 p.p. niż przed rokiem.

Portfel depozytów klientów na koniec III kwartału 2011 roku pozostał na podobnym poziomie (wzrost o 0,4%) w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału 2011 roku, natomiast w porównaniu z końcem III kwartału 2010 roku wzrósł o 489 mln zł (1,9%).

Wartość należności od klientów brutto na koniec września wzrosła o 1 538 mln zł (5,4%) w stosunku stanu na koniec czerwca tego roku, zaś w porównaniu do stanu na koniec wrześnie u.br. wzrosła o 1 583 mln (5,5%).

Aktywność biznesowa

Linia biznesowa: Bankowość detaliczna

W III kwartale sprzedano 39.307 nowych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Bank kontynuował działania akwizycyjne na bazie nowej oferty Ekstrakonta Plus (ROR z oprocentowaniem 7% do wysokości środków 3000 zł). Od startu kampanii 23 maja, sprzedano 64.637 rachunków, utrzymując wysoką dynamikę pozyskania klientów w III kwartale - 39.307 kont, co stanowi 45% rachunków sprzedanych w 2011 r.

W sumie na koniec III kwartału Bank prowadził 675 tys. rorów.

Depozyty klientów detalicznych na koniec III kw 2011 wynosiły 16,53 mld zł i były wyższe o 524 mln zł w stosunku do końca 2010 r.

Liczba kont oszczędnościowych wyniosła 735 tys. i zwiększyła się o 74 tys. (11,2%) w stosunku do końca drugiego kwartału 2011 roku i o 142 tys. (23,9 %) w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2010 roku.

W III kwartale przeprowadzono 8 subskrypcji lokat strukturyzowanych. 62% dotychczas zakończonych lokat tego typu przyniosło klientom oczekiwany zysk.

W III kwartale Kredyt Bank przeprowadził sprzedaż emisji dwóch funduszy zamkniętych:PL KBC Super Dyskontowy 1 i PL KBC Kapital 1, i dziękitym działaniom Kredyt Banku KBC TFI utrzymuje ponad 50% udział w rynku funduszy z ochroną kapitału. Sprzedaż funduszy otwartych wyniosła 379 mln zł.

Wzrosła sprzedaż ubezpieczeń inwestycyjnych Profit Plan, która łącznie w III kwartale wyniosła 188,4 mln zł.

Linia Biznesowa: Fabryka Produktów Hipotecznych

W III kwartale 2011 wartość umów o kredyt mieszkaniowy wyniosła 377 mln zł. Wartość wypłat kredytów mieszkaniowych w tym samym czasie sięgnęła blisko 366 mln zł. Oznacza to wzrost sprzedaży w stosunku do poprzedniego kwartału o 36% pod względem wolumenu podpisanych umów i 39% w kategorii wypłaconych kredytów.

Portfel kredytów hipotecznych Banku na koniec września 2011 roku miał wartość 18 mld zł, co dało bankowi udział w rynku na poziomie 5,9%.

Pod koniec III kwartału, tj. w połowie września 2011 roku Bank rozpoczął jesienną kampanię kredytów mieszkaniowych. W efekcie kampanii Bank odnotował  wysoką dynamikę wniosków o kredyt mieszkaniowy – w październiku wyniosła ona 61% w porównaniu do września. Liczba złożonych wniosków o kredyty hipoteczne w Kredyt Banku po raz pierwszy w tym roku przekroczyła poziom 3000 szt.

Linia biznesowa: Bankowość Przedsiębiorstw

Po 3 kwartałach 2011 roku Kredyt Bank zanotował rekordowy przyrost klientów w segmencie, osiągając przyrost ponad 2600 klientów z segmentu SME oraz 460 klientów korporacyjnych.

Obecnie priorytetem jest aktywacja pozyskanych relacji, cross-sell produktowy oraz zapewnienie wzrostu przychodów (mierzonego roczną dynamiką).

Dynamika przychodów segmentu SME po 3Q 2011 w stosunku do analogicznych 3Q 2010 wyniosła +13%, a w segmencie Korporacyjnym +7%. Wzrost dynamiki nastąpił przy jednoczesnej realizacji strategii poprawy rentowności aktywów, zakładającej wycofywanie się z dużych zaangażowań kredytowych.

Wyniki cross-sellu w segmencie MSP mierzone dynamiką wzrostu przychodów po trzech kwartałach 2011 w stosunku do analogicznych 3 kwartałów 2010:

a) produkty finansowania handlu – wzrost +20% ,

b) produkty cash management – wzrost o 11%,

c) produkty skarbu - wzrost +13%,

Analogiczne wyniki w segmencie Korporacyjnym:

a) produkty finansowania handlu - wzrost +50%

b) spadek wyniku na produktach cash management o 5%

c) dynamika w produktach skarbu wzrost +110%

W II i III kwartale 2011 Kredyt Bank rozwijał ofertę nowego konta firmowego, połączoną z elastyczną liną depozytowo-kredytową z bonusem kredytowym (obniżone oprocentowanie) oraz podwyższonym oprocentowaniem na rachunku depozytowym.

Na przełomie II i III kwartału miała miejsce druga edycja cyklu Akademia Przedsiębiorcy, w 36 miastach Polski.

 

III kw.2011

II kw.2011

III kw.2010

ROR – liczba

675 tys.

653 tys.

637 tys.

Konto Oszczędnościowe – liczba

735 tys.

661 tys.

593 tys.

Karty kredytowe (KB łącznie z Żagiel S.A.) – liczba

192 tys.

194 tys.

210 tys.

Kredyty mieszkaniowe – liczba nowo udzielonych

1,4 tys.

1,2 tys.

3,4 tys.

Kredyty mieszkaniowe – wartość nowo udzielonych*

335,7 mln zł

281,3 mln zł

717 mln zł

Placówki Banku

374

374

383

* Nowe uruchomienia

Pełna prezentacja wyników finansowych Grupy dostępna jest na stronie www.kredytbank.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #albo   #czas   #dla   #dobry   #fundusz   #fundusze   #gdy   #inaczej   #inwestowanie   #jak   #jego