Wiadomości branżowe

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2012

Teaser

Najważniejszej wyniki w IV kwartale

 • Sprzedaż wzrosła o 5% w porównaniu z rokiem ubiegłym i o 23% z kwartału na kwartał. Wyniki w segmencie rozwiązań sieciowych wzrosły o 6% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a wzrost ten był związany przede wszystkim z działalnością w Ameryce Północnej. W porównaniu z poprzednim kwartałem sprzedaż w segmencie rozwiązań sieciowych wzrosła o 31%, przede wszystkim ze względu na wyższe obroty typowe dla końca roku.
 • Marża operacyjna bez uwzględnienia spółek joint venture wzrosła do poziomu 7,1% (6,4% w roku ubiegłym), przede wszystkim ze względu na zwiększone wyniki ze sprzedaży w segmencie rozwiązań sieciowych. Efekt ten został jednak pomniejszony przez działania zwiększające wydajność generujące koszty restrukturyzacji, których negatywny wpływ na marżę operacyjną wyniósł ok. -3 punkty procentowe (-1%).
 • Na zysk netto na poziomie -6,3 mld SEK (1,5 mld SEK) negatywnie wpłynęły koszty bezgotówkowe związane ze spółką ST-Ericsson w wysokości -8 mld SEK, jak informowano wcześniej, oraz obniżenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (-0,5 mld SEK) w związku z obniżeniem stawki podatku dochodowego od osób prawnych w Szwecji.
 • Zysk na akcję i ekwiwalent akcji wyniósł -1,99 SEK (0,36 SEK). Zysk na akcję liczony wg standardów innych niż MSSF i z wyłączeniem kosztów związanych ze spółką ST-Ericsson wyniósł 1,07 SEK (0,81 SEK).
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły do 15,7 mld SEK w wyniku obniżenia kapitału obrotowego.

Najważniejsze wyniki w całym roku

 • Sprzedaż utrzymała się na stałym poziomie w porównaniu z rokiem ubiegłym ? wzrosła w segmencie usług globalnych oraz rozwiązań wspomagających, natomiast spadła w dziale rozwiązań sieciowych, częściowo ze względu na 40-procentowy spadek sprzedaży sprzętu w technologii CDMA.
 • Marża operacyjna bez uwzględnienia spółek joint venture utrzymała się na stałym poziomie i wyniosła 9,7% (9,6% w roku ubiegłym). Bez uwzględnienia zysku wynikającego ze zbycia spółki Sony Ericsson marża operacyjna wyniosła 6,4%.
 • Na zysk netto w wysokości 5,9 mld SEK (12,6 mld SEK w roku ubiegłym) dodatni wpływ miał zysk ze zbycia spółki Sony Ericsson w wysokości 7,7 mld SEK, a negatywny ? koszty związane ze spółką ST-Ericsson w wysokości -8 mld SEK.
 • Zysk na akcję i ekwiwalent akcji wyniósł 1,78 SEK (3,77 SEK w roku ubiegłym). Zysk na akcję liczony wg standardów innych niż MSSF wyniósł 3,55 SEK (5,54 SEK w roku ubiegłym).
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 22 mld SEK. Wskaźnik konwersji gotówki za cały rok wyniósł 116%; wynik ten był lepszy od zakładanej wartości (powyżej 70%).
 • Dywidenda za rok 2012 proponowana przez zarząd wynosi 2,75 SEK za akcję (2,50 SEK w roku ubiegłym).

 

Czwarty kwartał

Trzeci kwartał

Cały rok

SEK mld.

20121)

20112)

Zmiana (rdr)

20121)

Zmiana(kdk)

20121)

20112)

Zmiana

Sprzedaż netto

66.9

63.7

5%

54.6

23%

227.8

226.9

0%

Z czego Networks

 35.3  33.3 6%  26.9  31%  117.3 132.4  -11% 

Z czego Global Services

 28.0 27.0  4%  24.3  15%  97.0  83.9  16% 

Z czego Support Solutions

 3.6 3.4  6%  3.3  9%  13.5  10.6  26% 

Marża brutto

31.1%

30.2%

-

30.4%

-

31.6%

35.1%

-

Marża EBITA z wyłączeniem Joint Ventures i Sony Ericsson

8.8%

8.1%

-

8.7%

-

8.4%

11.6%

-

Zysk operacyjny z wyłączeniem Joint Ventures i Sony Ericsson

4.8

4.1

17%

3.7

30%

14.5

21.7

-33%

Marża z działalności operacyjnej z wyłączeniem Joint Ventures i Sony Ericsson

7.1%

6.4%

-

6.7%

-

6.4%

9.6%

-

Marża EBITA z wyłączeniem Joint Ventures

 8.8% 8.1%   - 8.7% 8.4%  11.6% 

Zysk operacyjny  z wyłączeniem Joint Ventures

 4.8 4.1  17%  3.7  30%  22.2  21.7  2% 

Marża z działalności operacyjnej z wyłączeniem Joint Ventures

 7.1% 6.4%  - 6.7%  - 9.7%  9.6% 

Z czego Networks

8%  8%  5%  6%  13% 

Z czego Global Services

 6% 6%  8%  6%  7% 

Z czego Support Solutions

 8% 0%  14%  9%  -5% 

Zysk operacyjny wraz z Joint Ventures

-3.8

2.2

-

3.1

-

10.5

17.9

-

z czego ST-Ericsson

 -8.5  -0.8  -0.6 - -11.7  -2.7 -

Zysk uwzględniając pozycje finansowe

-3.9

1.8

-

3.2

-

10.2

18.1

-

Zysk netto

-6.3

1.5

-

2.2

-

5.9

12.6

-

Zysk na akcję EPS (SEK)

-1.99

0.36

-

0.67

-

1.78

3.77

-53%

EPS (Non-IFRS) (SEK)3)

-1.40

0.81

-

1.04

-

3.55

5.54

-36%

Cash Flow z działalności operacyjnej

15.7

5.5

187%

7.0

125%

22.0

10.0

121%

Konwersja gotówki

227%  79%  149%  116%  40% -

Przypływy pieniężne netto na koniec okresu

 38.5 39.5 -2% 29.0 33%

38.5

39.5

-2%

1) EPS, z wyłączeniem amortyzacji i odpisów nabytych wartości niematerialnych i restrukturyzacji; raport obejmuje zysk ze sprzedaży Sony Ericsson (w kwocie 7,7mld SEK)

Pełna wersja raportu znajduje się pod tym linkiem: http://www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2012/12month12-en.pdf

 

Komentarz Hansa Vestberga, prezesa i dyrektora generalnego

?W 2012 roku wyniki w naszych segmentach były bardzo zróżnicowane. W segmencie usług globalnych i rozwiązań wspomagających sprzedaż znacznie wzrosła, natomiast dla segmentu rozwiązań sieciowych rok ten był trudniejszy. Segment rozwiązań wspomagających, który w 2011 r. poniósł straty, w 2012 r. odnotował zysk i razem z segmentem usług globalnych wygenerował prawie 50% przychodów ze sprzedaży całej Grupy, w porównaniu z 42% w roku 2011? ? powiedział Hans Vestberg, prezes i dyrektor generalny firmy Ericsson.  

?W ciągu roku negatywny wpływ na rentowność miały straty na działalności operacyjnej w spółce ST-Ericsson, wciąż trwające projekty modernizacji sieci w Europie, jak również struktura działalności firmy, w której projekty zwiększające zasięg mają większy udział niż projekty zwiększające przepustowość. Ze względu na zapotrzebowanie klientów oraz obecny rozwój gospodarczy na całym świecie oczekujemy, że struktura ta będzie się stopniowo zmieniać i w drugiej połowie 2013 roku projektów zwiększających przepustowość będzie więcej.

Zakończyliśmy rok z wysoki przepływami pieniężnymi, a wskaźnik konwersji gotówki za cały rok znacznie przewyższył nasze oczekiwania. Zarząd proponuję wypłatę dywidendy za rok 2012 w wysokości 2,75 SEK (2,50 SEK w zeszłym roku) za akcję, co oznacza wzrost o 10%.

Przez cały rok 2012 naszym największym rynkiem zbytu była Ameryka Północna ze względu na kontynuowane inwestycje w mobilne usługi szerokopasmowe oraz popyt na usługi. Jednak wyniki w regionach takich jak Azja Południowo-Wschodnia i Afryka Subsaharyjska również stopniowo wzrosły.

W czwartym kwartale zwiększyła się sprzedaż w segmencie rozwiązań sieciowych, mimo utrzymującego się i spodziewanego spadku sprzedaży technologii CDMA. Rentowność segmentu rozwiązań sieciowych wzrosła ze względu na wzrost sprzedaży oprogramowania i większy udział sprzedaży oprogramowania w ogólnych wynikach. Sprzedaż i rentowność segmentu usług globalnych i rozwiązań wspomagających utrzymały się na stałym poziomie.

Na ostatni kwartał negatywny wpływ wywarły koszty bezgotówkowe związane ze spółką ST-Ericsson. Po tym, jak spółka STMicroelectronics poinformowała o swoim zamiarze zbycia udziałów, firma Ericsson zbada rozmaite opcje strategiczne dla aktywów spółki ST-Ericsson. Uważamy, że technologia modemów, którą wnieśliśmy do spółek joint venture, ma strategiczne znaczenie dla branży rozwiązań bezprzewodowych.

W ciągu tego roku kontynuowaliśmy prace nad wykorzystaniem naszego potencjału w kluczowych obszarach wzrostu, takich jak mobilne usługi szerokopasmowe, usługi zarządzane oraz systemy wspomagające eksploatację i działalność biznesową (OSS/BSS), zarówno poprzez przejęcia, jak i zbycia. Ponadto zakończyliśmy proces zbycia spółki Sony Ericsson i wprowadziliśmy nową strategię dla segmentu rozwiązań wspomagających. Zwiększenie rentowności oraz obniżenie kosztów i kapitału obrotowego to dla nas istotne cele również w roku 2013. Mimo wciąż niepewnej sytuacji makroekonomicznej i politycznej w niektórych regionach długoterminowe perspektywy dla branży pozostają atrakcyjne i mamy znakomite warunki do tego, aby nadal obsługiwać naszych klientów na zmieniającym się rynku teleinformatycznym? ? podsumował Vestberg.

 

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zróżnoważonych społecznościach na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla operatorów telekomunikacyjnych i firm z innych branż. Obecnie ponad 40 procent światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Obsługujemy sieci klientów, z których korzystają ponad 2 miliardy abonentów.

Działamy w 180 krajach i zatrudniamy przeszło 100 000 pracowników. Forma Ericsson założona w 1876r., ma centralę w Sztokholmie. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

 

 

< 233359" >
Źródło Ericsson Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts