Wiadomości branżowe

Duże zainteresowanie inwestorów euroobligacjami Grupy ENERGA

ENERGA uzyskała, na rekordowo korzystnych warunkach, finansowanie w formie 7-letnich euroobligacji. Skala zainteresowania inwestorów przekroczyła siedmiokrotnie kwotę oferowanych obligacji.

W wyniku dużego zainteresowania inwestorów wczoraj, po krótkim okresie oferty, nastąpiło zamknięcie księgi popytu pierwszej emisji euroobligacji o wartości 500 mln euro, z okresem zapadalności na 7 lat. Dwie trzecie popytu zgłosili znaczący i wiarygodni inwestorzy z Europy Zachodniej. 

ENERGA uzyskała niezwykle korzystne warunki emisji: rentowność obligacji wyniesie 3,298 proc., a kupon odsetkowy na poziomie 3,250 proc. należy do najniższych kosztów finansowania wśród korporacyjnych emitentów euroobligacji zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej; w Polsce jego średni poziom kształtuje się w granicach 11 proc. Miejscem rejestracji i notowań emisji będzie Giełda w Luksemburgu.

Tydzień wcześniej Agencja ratingowa Moody?s przyznała programowi emisji euroobligacji tymczasowy długoterminowy rating kredytowy na poziomie (P)Baa1, z perspektywą negatywną (w związku z niepewnością co do przyszłej zmiany własności i potencjalnego wpływu nowych akcjonariuszy na strategię spółki), natomiast Agencja Fitch  - na poziomie BBB.

- Nadzwyczaj korzystne warunki emisji, które mogą być zaskakujące dla niektórych obserwatorów, są odzwierciedleniem atrakcyjności strategii rozwoju Grupy ENERGA. Priorytet rozwoju sieci dystrybucyjnej i odnawialnych źródeł energii znalazł uznanie w oczach międzynarodowych inwestorów ? stwierdza Roman Szyszko, wiceprezes ENERGA SA ds. finansowych.

W zaktualizowanym planie inwestycyjnym za priorytet ENERGA uznała rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych, na co zamierza przeznaczyć 12,4 mld zł do 2020 r, czyli połowę wszystkich nakładów inwestycyjnych. W najbliższych latach Grupa będzie koncentrować swoje działania na odnawialnych źródłach energii oraz projektach inwestycyjnych charakteryzujących się najniższą emisyjnością dwutlenku węgla. Plan rozwojowy realizowany będzie przy utrzymaniu  umiarkowanego poziomu zadłużenia.

Emisja euroobligacji jest kolejnym etapem realizacji strategii dywersyfikacji źródeł pozyskania finansowania przez Grupę ENERGA. W pierwszym etapie ENERGA pozyskała finansowanie z międzynarodowych instytucji finansowych (EBI, EBOiR i NIB) ? na kwotę ponad 2 mld zł, w kolejnym etapie finansowanie zostało uzupełnione o kredyty uzyskane z banków komercyjnych ? na łączną kwotę około 1 mld zł. W listopadzie ub. roku ENERGA wyemitowała obligacje w wysokości 1 mld zł. Oferta skierowana była do polskich inwestorów instytucjonalnych i zakończyła się powodzeniem.

Zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami funkcjonowania rynku euroobligacji, emitentem będzie zlokalizowana w Szwecji spółka ENERGA Finance AB. Przygotowania do realizacji programu emisji euroobligacji rozpoczęły się w ubiegłym roku. Spółka ENERGA Finance AB może emitować euroobligacje o terminie wykupu od jednego roku do dziesięciu lat.

Wyniki Grupy ENERGA za 2012 rok

Grupa ENERGA zamknęła 2012 rok wzrostem przychodów o 7,8 proc., które ukształtowały się na poziomie 11,2 mld zł, oraz wyniku EBITDA o 7,2 proc. - do wysokości 1,6 mld zł. Aż o 30 proc. ENERGA zwiększyła nakłady inwestycyjne - z 1,4 mld zł w 2011 r. do 1,9 mld zł w roku ubiegłym. Grupa poprawiła także kluczowe wskaźniki operacyjne:

  • Wzrost sprzedaży energii elektrycznej o 6 proc. (z 19,328 TWh do 20,559 TWh).
  • Wzrost sprzedaży usług dystrybucyjnych energii o 2 proc. (z 19,6 TWh do 20,1 TWh).
  • Wzrost liczby klientów ENERGA Obrót o 3,5 tys. do poziomu 2,891 mln (o połowę wzrosła liczba największych odbiorców przemysłowych.
  • Wzrost liczby klientów ENERGA Operator o 25 tys. do poziomu 2,917 mln.
  • Zmniejszenie o połowę czasu przerw w dostawach prądu, a o 30 proc. - liczby zakłóceń w jego dostawach (wg wskaźników SAIDI / SAIFI).
  • Zmniejszenie zatrudnienia o 3,6 proc.Zmniejszenie o 9,4 proc. kosztów związanych z realizacją funkcji zarządczych i administracyjnych.

Grupa ENERGA - głównymi obszarami jej działalności są: wytwarzanie, obrót i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. ENERGA dostarcza energię elektryczną dla ok. 2,9 mln klientów, Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 191 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie. Udział w rynku dystrybucji i sprzedaży wynosi około 16 proc., w rynku wytwarzania - niemal 3 proc.

Grupa ENERGA dzięki  47 własnym elektrowniom wodnym i licznym farmom wiatrowym przyłączonym do jej sieci jest liderem dostaw energii ze źródeł odnawialnych (do sieci ENERGI przyłączone są odnawialne źródła o łącznej mocy ponad 1600 MW. Zielona energia to już blisko 16 procent prądu dostarczanego klientom firmy. Natomiast udział energii z odnawialnych źródeł w produkcji własnej wynosi ponad 31 proc. W lutym tego roku spółka podpisała umowy nabycia aktywów wiatrowych od Grupy Iberdrola oraz DONG Energy, których skuteczność zależy od uzyskania niezbędnych zgód UOKiK na wspomniane akwizycje.  Po sfinalizowaniu transakcji i oddaniu do użytku bloku na biomasę w Elblągu (25 MW) ? moce OZE zainstalowane w Grupie wyniosą 533 MW, a udział produkcji zielonej energii w produkcji energii w Grupie wzrośnie do blisko 40 proc.

 

Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Żadne papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (?Ustawa o papierach wartościowych?) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons), jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z wykorzystania niniejszego komunikatu albo powstałej w jakikolwiek inny sposób związany z niniejszą prezentacją.

Niektóre informacje zawarte w komunikacie mogą dotyczyć przyszłości, perspektyw, planów oraz strategii, które podlegać mogą wpływowi przyszłych i niepewnych zdarzeń. Nie można zatem stwierdzić, że faktyczne wyniki, poziom działalności lub osiągniecia Spółki bądź jej branży okażą się zgodne z sugerowanymi ze względu na pewien poziom ryzyka i niepewności. 

Niniejszy komunikat nie może być rozpowszechniany w państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym komunikacie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo, w tym w szczególności niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

 

< 236917" >
Źródło Grupa ENERGA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy