Finanse Wiadomości branżowe

Będzie emisja akcji serii K

8 lutego br. w Hotelu Gromada Okęcie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS SA. zwołane w celu podjęcia  uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii K oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

W obradach uczestniczyło 325 Akcjonariuszy. Otworzył je Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Pan Wojciech Kulak, a przewodniczył im dr inż. Czesław Swacha Prezes Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

W dyskusji  jako pierwszy zabrał głos Prezes Zarządu Banku BPS S.A.  Mirosław Potulski. Prezes Potulski na wstępie swojej prezentacji przedstawił obecną sytuację europejskich i światowych rynków finansowych, zwracając uwagę na to  że bankowość stoi w obliczu największych od kilkudziesięciu lat zmian, które tym razem nie będą wynikiem innowacji technicznych i finansowych, lecz regulacji narzuconych przez instytucje międzynarodowe i rządy.  Celem tej lawiny regulacyjnej  (CRD IV, Bazylea III itd.) jest zmuszenie banków do podniesienia wysokości, a przede wszystkim jakości funduszy własnych oraz istotne wzmocnienie ich płynności, tak by nie dopuścić do powtórzenia błędów z przeszłości.

Wszystkie polskie banki, a szczególnie Bank BPS S.A. jako bank zrzeszający są  czy będą objęte tym zaostrzonym rygorem, co skutkuje m.in. nałożeniem przez Nadzorcę obowiązku utrzymania współczynnika wypłacalności na poziomie nie niższym niż 10%. Bank rozwija swoją strategię równomiernie do kapitałów, z roku na rok notując poprawę wyniku finansowego, co świadczy o efektywnym wykorzystaniu kapitału. Większość współczynników założonych w strategii na 2011 rok osiągnęła poziom wyższy niż zaplanowano. Zwrot z kapitałów ( ROE) pozycjonuje Bank BPS S.A. na jednym z pierwszych miejsc wśród banków komercyjnych. W obliczu panującej na rynkach sytuacji  niezbędne jest jednak stworzenie większego buforu bezpieczeństwa, stąd pojawiła się koncepcja wzmocnienia kapitałowego na drodze emisji akcji serii K.

Prezes Potulski wskazał przesłanki, dla których Bank BPS powinien podwyższyć kapitał akcyjny:

Uwarunkowania wewnętrzne:

 • Wzrost sumy bilansowej spowodowany m.in. współpracą z nowymi bankami w Grupie BPS,
 • Zwiększenie udziału kredytów w strukturze aktywów,
 • Rozwój Grupy BPS (spółek zależnych),
 • Brak możliwości emisji długu podporządkowanego (50% funduszy podstawowych) i jego ciągła amortyzacja,
 • Konieczność dokonywania bieżącej wyceny do wartości rynkowej portfela inwestycyjnego (DDS),
 • Bufor bezpieczeństwa stwarzający możliwość pomocy Bankom Spółdzielczym,
 • Utrzymanie dobrej oferty dla Banków Spółdzielczych,
 • Wypłata dywidendy Akcjonariuszom.

Uwarunkowania zewnętrzne:

 • Zobowiązanie Zarządu Banku BPS S.A. przez KNF do utrzymania współczynnika wypłacalności na poziomie nie niższym niż 10%,
 • Dyrektywa CRD IV zobowiązująca Zarządy Banków do utrzymywania podwyższonego poziomu wskaźników adekwatności kapitałowej,
 • Pozycja rynkowa Banku dająca możliwość wzmacniania kapitału poprzez emisję długu,
 • Współpraca z instytucjami finansowymi na rynku międzybankowym.

Na koniec swojego wystąpienia Pan Prezes przedstawił plan finansowy Banku na 2012 rok, który zakłada zwiększenie funduszy własnych do poziomu 1 188 mln zł, czyli wzrost o niespełna 450 mln zł w stosunku do wysokości funduszy własnych na koniec 2011 roku (740 mln zł). Taki rezultat oznaczałby dla Banku BPS S.A. wyposażanie kapitałowe na adekwatnym do prowadzonej działalności poziomie.

Po krótkiej dyskusji  i odczytaniu przez sekretarza Kazimierza Majewskiego treści uchwały Przewodniczący Swacha zarządził głosowanie, w wyniku którego  Akcjonariusze siłą 93,728 % głosów za, 6,065 % głosów przeciw i 0, 206 % wstrzymujących się, podjęli uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji serii K w wysokości do 125 mln złotych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w całości, zmiany statutu Spółki  i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

Zapraszamy  do zapoznania się z podjętą Uchwałą nr 2/2012, która dostępna jest tutaj: http://www.bankbps.pl/materialy-z-posiedzenia-nwza-banku-bps-sa/.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ceny   #dze   #miesi   #ndash   #nie   #obni   #oraz   #roku   #skali   #ych