Finanse Wiadomości branżowe

Ankieta ING: Nie chcemy olimpiady w Polsce

Co druga osoba nie chce, aby Polska walczy?a o organizacj? igrzysk olimpijskich – wynika z ankiety ING.

W ankiecie ING sprawdzili?my poparcie dla projektu organizacji olimpiady nad Wis??. Polacy okazali si? by? podzieleni w ocenie tego pomys?u. Mniej ni? po?owa ankietowanych (45%) uwa?a, ?e igrzyska olimpijskie by?yby doskona?? promocj? Polski, a Euro pokaza?o, ?e jeste?my gotowi na takie wyzwanie. Wi?kszo?? respondentów (55%) s?dzi jednak, ?e nie sta? nas na kolejne stadiony i hale. Odsetek przeciwników organizacji olimpiady w naszym kraju jest blisko o 20% wy?szy ni? w przypadku Euro 2012. W ankiecie ING, któr? przeprowadzili?my w czerwcu tego roku, tylko jedna trzecia respondentów (36%) uzna?a, ?e mistrzostwa nie przynios? Polsce ?adnych korzy?ci, a wydane pieni?dze nigdy si? nie zwróc?.

Zdecydowanie ni?sze poparcie dla igrzysk olimpijskich w Polsce mo?e by? jednym z powodów, dlaczego wielkie imprezy sportowe s? rzadko organizowane pod rz?d w tym samym kraju. Na ile obawy przed organizacj? kolejnej du?ej imprezy s? uzasadnione, przekonamy si? ju? wkrótce - Brazylia, gospodarz mistrzostw ?wiata w pi?ce no?nej w 2014 r., dwa lata pó?niej b?dzie go?ci? letni? olimpiad?.

Dla Polski Euro 2012 nigdy nie mia?o by? przedsi?wzi?ciem biznesowym przynosz?cym zyski. Wa?niejsze by?o pokazanie si? Europie. Korzy?ci wizerunkowe dla Polski s? rzeczywi?cie znacz?ce. Czy jednak organizacja kolejnej du?ej imprezy w tak krótkim czasie przynios?aby porównywalne profity? Zapewne ju? nie. Tak jak spada przyjemno?? z konsumpcji ka?dego kolejnego p?czka, tak i korzy?ci z organizacji olimpiady by?yby mniejsze, tym bardziej ?e oczekiwania z zagranicy wobec naszego kraju by?yby ju? wy?sze.

W ankiecie ING sprawdzili?my tak?e, jak ??dni sukcesów olimpijskich s? Polacy. W zamian za zwyci?stwo w kwalifikacji medalowej w Londynie co pi?ty respondent (21%) by?by gotowy po?wi?ci? 1% swoich rocznych dochodów. W porównaniu z Euro 2012 r. to niewiele – za zwyci?stwo polskiej reprezentacji na mistrzostwach tak? sum? sk?onny by? zap?aci? co drugi Polak (49%). Pod tym wzgl?dem wypadli?my zreszt? najlepiej w Europie –  np. za sukces reprezentacji Niemiec gotowych by?o po?wi?ci? cz??? swoich dochodów tylko 4% naszych zachodnich s?siadów. Zapewne g?ód sukcesów na olimpiadzie by?by wy?szy, gdyby Polska by?a gospodarzem igrzysk. Wyniki naszej ankiety potwierdzaj? jednak, ?e to pi?ka no?na jest uwa?ana nad Wis?? za sport narodowy, mimo braku wi?kszych sukcesów w tej dyscyplinie od wielu lat.

Grzegorz Ogonek, Ekonomista ING Banku ???skiego

Ankiety zosta?y przeprowadzone w dniach 10 – 19 lipca br. w?ród klientów ING Banku ?l?skiego korzystaj?cych z systemu bankowo?ci internetowej ING BankOnLine. Na pytanie „Czy chcia?by?, aby Polska walczy?a o organizacj? igrzysk olimpijskich?” uzyskali?my 36 323 odpowiedzi, na pytanie „Czy by?by? w stanie po?wi?ci? 1% swoich rocznych dochodów, aby Polska zosta?a zwyci?zc? w klasyfikacji medalowej olimpiady w Londynie?” uzyskali?my 13 400 odpowiedzi.


 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy